CopyRight 2004-2015 @ ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ www.eeec.eng.ku.ac.th
e-mail : fengkaw@ku.ac.th , Support IE , Firefox, Crome
Design by www.thepremium.in.th
อ่านข่าวปี 2557
คลิกที่นี่

INFORMATION NEWS
โครงการศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา   
    ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาแห่งสุดท้ายของทริปนี้ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ทีมงานคุณภาพของศูนย์วิศวกรรมพลังงานสิ่งแวดล้อม ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ ให้กับชุมชนต้นแบบปลอดการเผา บ้านท่าไผ่ หมู่ที่ 3 ต.ท่าไผ่ อ.สามเงา จ.ตาก ได้รับเกียรติจาก ดาบตำรวจ ภษิณ บงกชภัคพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร เป็นประธานเปิดการอบรม นายธวัชชัย แก้วทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้านท่าไผ่ หมู่ที่ 3 กล่าวรายงาน งบประมาณสนับสนุนโครงการ โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม