รองหัวหน้าศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  • ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
  • ฝ่ายช่่างเทคนิค
โครงสร้างและสายงานบังคับบัญชาของคณะดำเนินงานศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ
fengscl [@] ku.ac.th
รศ.ดร.ธงไชย ศรีนพคุณ
fengtcs [@] ku.ac.th
นายชุมนุม ปุญวัฒโท
นายพงศ์ชนิศ ชูวิรัช
pong0947 [@] yahoo.com
รศ.เกียรติไกร อายุวัฒน์
หัวหน้าศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
fengkaw [@] ku.ac.th
ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด
ที่ปรึกษาอาวุโส
  • ฝ่ายพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • ฝ่ายยานพาหนะ
นายธนพล ปานอำพันธ์
nayrug_197 [@] hotmail.com
นายศรายุทธ สุรเวทวงศ์ภาส
วิศวกรสิ่งแวดล้อม
s_surawet [@] yahoo.com
นางสาวอัญชลี กล่อมกล่ำนุ่ม
นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
un_env [@] hotmail.com
นายธรรมทัศน์ ฉันทวรภาพ
วิศวกรโยธา
dukdik_20000 [@] hotmail.com
นายพินิจ ยมะคุปต์
ช่างเทคนืค
pinid_art [@] hotmail.com
นางสาวยุวดี เตชรัตนะอมรสุข
เจ้าหน้าที่การเงิน
yui_chait [@] hotmail.com
นางสาวขนิฐา พระนารี
เจ้าหน้าที่บริหารงาทั่วไป
phranaree_jib [@] hotmail.com
นางจินดา เกิดสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
dc2819 [@] hotmail.com
นางสาวนวลรัตน์ พรหมสมัย
นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
n_promsarnai @] yahoo.com
นางสาวอรอุมา พรหมมินทร์
นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
aornalisa [@] gmail.com
นางสาวมาลินี เพ็ชร์ชะ
นักวิทยาศาสตร์
mphetcha [@] yahoo.com
นายอานนทชัย หน่องพงษ์
นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
oaanongpong_b [@] hotmail.com
นายสุรินทร์ รักษาผล
นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
numrin1975 [@] hotmail.com
นางสาวภารดี แซ่อึ้ง
เจ้าหน้าที่วิจัย
eeecpds [@] yahoo.com
นางสาวพิมลรัตน์ พุทธมิลินประทีป
วิศวกรสิ่งแวดล้อม
pimolrat_bhu [@] hotmail.com


นางสาวสุนิสา พระนารี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
jeab_ka_jib [@] hotmail.com
อัพเดตล่าสุด 2 มีนาคม 2558
   นางรุ่งอรุณ แจ้งสว่าง
นักวิทยาศาสตร์
chengswang [@] gmail.com
นางสาวจารุวรรณ พลเสน
นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
นางสาวมณีรัตน์ เศรษศรี
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
นางสาวสุพิชญา สุขทัศน์
นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
นางสาวพัชรี  คูนาแก
นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
นางสาวกาญจนา ทัดบัวขำ
นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
นางสาวฐิติมา เนียมสำเภา
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
khunthi_56 [@] yahoo.com

CopyRight 2004-2019 @ ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ www.eeec.eng.ku.ac.th
e-mail : fengkaw@ku.ac.th , Support IE , Firefox, Crome
Design by www.debut.in.th