สรุปผลการดำเเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ ๑ (ปฐมนิเทศโครงการ) เมื่อวันที่่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ กรมเจ้าท่า ร่วมกับศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดกจิกรรมปฐมนิเทศโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝัง่ ตั้งแต่บ้านหน้าโกฏิ ถึงปลายแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะที่ ๒
(ข่าววันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖)
    ขอเชิญเข้ารับฟังความคิดเห็นต่อโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ศูนย์ธรรมรักษ์นิเวศน์ ๒ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ ศูนย์ธรรมรักษ์นิเวศน์ ๒ อ. หนองม่วง จ. ลพบุรี
(ข่าว ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)
    ขอเชิญประชุมสัมมนา ครั้งที่ ๑ (ปฐมนิเทศโครงการ) เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ และรับทราบความต้องการและฟังข้อคิดเห็นของชุมชน กลุ่มองค์กร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบการจัดการขยะมูลฝอยบนพื้นที่เกาะเสม็ด ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร (บนเกาะเสม็ด)
(ข่าว ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖)


    กรมเจ้าท่า ร่วมกับ ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๑ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ และรับทราบความต้องการและฟังข้อคิดเห็นของชุมชน กลุ่มองค์กร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่งานศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝังบริเวณบ้านอ่าวเคย หมู่ ๔ ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ ณ อาคารยูนิลิเวอร์ ภายในโรงเรียนบ้านสำนัก หมู่ ๓ ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
(ข่าว ๙ มกราคม ๒๕๕๗)
    สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ ๑ (ปฐมนิเทศ) จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเกาะแก้วพิสดาร (บนเกาะเสม็ด) โดยมีนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น ๖๙ คน
(ข่าว ๘ มกราคม ๒๕๕๗)
    สรุปผลการประชุมรับฟังแดงความคิดเห็นและรับทราบความต้องการและฟังข้อคิดเห็นของชุมชน กลุ่มองค์กร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่งานศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝังบริเวณบ้านอ่าวเคย หมู่ ๔ ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง จัดขึ้นในวันศุกร์ที ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ ณ อาคารยูนิลิเวอร์ ภายในโรงเรียนบ้านสำนัก หมู่ ๓ ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
(ข่าว ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)
    สรุปผลการการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ ๒ โครงการระบบจัดการขยะแบบครบวงจร ต่อโครงการศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด การก่อสร้างสถานที่กาจัดขยะ เทศบาลเมืองหลังสวนระยะที่ ๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ เทศบาลเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
(ข่าว ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)
     ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งตั้งแต่บ้านหน้าโกฏิถึงปลายแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะที่ ๒
    ในวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ห้องประชุม ๒ อาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติเพื่อพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวิศวกรรม กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี คุณบัลลังก์  เมี่ยงบัว 
โทร : ๐๒-๒๓๔-๓๕๙๓ โทรสาร ๐๒-๒๓๔-๓๕๙๓
พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่สถานประกอบการโครงการส่งเสริมการใช้การใช้ประโยชน์กากของเสีย
    กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน) จัดพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่สถานประกอบการโครงการส่งเสริมการใช้การใช้ประโยชน์กากของเสียภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์กากอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ในวันอังคารที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
อัพเดต 6 มกราคม 2558
ประมวลภาพบรรยากาศพิธีเปิดโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นโรงงานสีเขียว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
      เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. จังหวัดปทุมธานี โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ดำเนินโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นโรงงานสีเขียว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ระยะที่ ๔) โดยมอบหมายให้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โดยศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน) เป็นที่ปรึกษาดำเนินงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยผลักดันการดำเนินการในด้าน Green Industry ของจังหวัดปทุมธานี ให้ประสบผลสำเร็จตามนโยบายรัฐบาล และสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ณ โรงแรม บางกอก กอล์ฟ สปา รีสอร์ท  ห้องโลตัส ชั้น ๓ จังหวัดปทุมธานี
 • ผู้ประสานงาน : คุณพิมลรัตน์ พุทธมิลินประทีป (มล) โทรศัพท์ ๐๒-๙๔๒-๘๔๑๐ ต่อ ๑๐๙ โทรสาร ๐๒-๙๔๒-๘๔๑๐ ต่อ ๑๐๑. ๑๑๑
 • ดาวน์โหลดภาพบรรยากาศพิธีเปิดโครงการ คลิกที่นี่ (แก้ไขไฟล์ลิงค์แล้ว)
อัพเดต 6 มกราคม 2558
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
    ในวันอาทิตย์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น.ณ อาคารเอนกประสงค์ ๑ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาโครงการ ครั้งที่ ๑ โครงการศึกษาสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งที่บ้านขุนสมุทรจีน ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
 • วันอังคารที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
 • สถานที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมฟ้าผ่า
 • หมายเหตุ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวิศวกรรม กรมเจ้าท่า
 • โทรศัพท์ ๐๒-๒๓๔-๓๕๙๓
 • ดาวน์โหลด กำหนดการ / รายละเอียดโครงการ
อัพเดต 6 กุมภาพันธ์ 2558
อัพเดต 27 มกราคม 2558
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็น ครั้งที่ ๑ "การพัฒนาต้นแบบการจัดการขยะเป็นการจัดการทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่สำนักงานเขตนำร่อง"
    งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการขยะเป็นการจัดการทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามโครงการศึกษาและจัดทำแผนมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืนวันพุธที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.ณ ห้องจัดเลี้ยง ชั้น ๑ ร้านอาหารจรินทิพย์ ถนนศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
 • ดาวน์โหลด หนังสือเชิญประชุม / กำหนดการสัมมนา / แบบตอบรับ
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งแบบตอบรับได้ที่
 • คุณอัญชลี กล่อมกล่ำนุ่ม     โทรศัพท์ ๐๒-๙๔๒-๘๔๑๐ ต่อ ๑๑๖  อีเมล์ : unchalee71@gmail.com
 • คุณพัชรี คูนาแก  โทรศัพท์ ๐๒-๙๔๒-๘๔๑๐ต่อ ๑๑๓   อีเมล์ : kookkoo_koonagae@hotmail.com
 • โทรสาร/แฟกซ์  ๐๒-๙๔๒-๘๔๑๐ ต่อ ๑๑๑,๑๑๙
อัพเดต 6 กุมภาพันธ์ 2558
สรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ ๑ (ปฐมนิเทศโครงการ)
    โครงการสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งที่บ้านขุนสมุทรจีน ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
อัพเดต 23 กุมภาพันธ์ 2558
กำหนดการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งตั้งแต่บ้านหน้าโกฏิถึงปลายแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะที่ ๒
    วันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐–๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ อาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติเพื่อพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จัดโดย ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • กำหนดการ / รายละเอียด
 • ผู้ประสานงานโครงการ : คุณนวลรัตน์ พรหมสมัย  โทรศัพท์ ๐๒-๙๔๒-๘๔๑๐ โทรสาร. ๐๒-๙๔๒-๘๔๑๐  ต่อ ๑๑๑
 • สอบถามข้อมูลได้ที่ : คุณบัลลังก์ เมี่ยงบัว ฝ่ายวิศวกรรม กรมเจ้าท่า โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒-๒๓๔-๓๕๙๓
อัพเดต 24 กุมภาพันธ์ 2558
กำหนดการประชุมชี้แจงและเปิดโครงการกิจกรรมย่อยที่ ๓ การจัดการปัญหามลภาวะโรงงานในพื้นที่อย่างเหมาะสมภายใต้กิจกรรมที่ ๒ อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองน้ำอ้อมแบบครบวงจรโครงการติดตั้งระบบเฝ้าระวังและปรับปรุงคุณภาพน้ำจากชุมชนสู่ลำคลองสาธารณะ
    จังหวัดปทุมธานี (โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โดย ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน) จัด “กิจกรรมย่อยที่ ๓ การจัดการปัญหามลภาวะโรงงานในพื้นที่อย่างเหมาะสม ภายใต้กิจกรรมที่ ๒ อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองน้ำอ้อมแบบครบวงจรโครงการติดตั้งระบบเฝ้าระวังและปรับปรุงคุณภาพน้ำจากชุมชนสู่ลำคลองสาธารณะ โดยการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองแบบครบวงจรในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘”
อัพเดต 7 มีนาคม 2558
อัพเดต 7 มีนาคม 2558
สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ขอเชิญร่วมสนทนากลุ่มย่อย เพื่อปรึกษาหารือ และร่วมพิจารณารูปแบบกิจกรรม "นัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บขยะ" เส้นทางเก็บขนขยะนำร่อง ดังต่อไปนี้
 • เส้นทางที่ ๑ แนวถนนพัฒนาการทั้งสองฝั่งจากสำนักงานเขตสวนหลวงจนถึงแยกพัฒนาการ และถนนเลียบมอเตอร์เวย์
 • เส้นทางที่ ๒ หมู่บ้านเมืองทอง ๒ โครงการ ๓ (รายละเอียด)
 • เส้นทางที่ ๓ หมู่บ้านเอื้อสุขพัฒนา (ฝั่งบน) ซอยพัฒนาการ ๕๖ (รายละเอียด)
 • เส้นทางที่ ๔ ซอยพัฒนาการ ๕๔ และหมู่บ้านพลเทพ (รายละเอียด)
 • รายละเอียด เส้นทาง และวันสนทนากลุ่มย่อย อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวตสอบก่อน
อัพเดต 27 มีนาคม 2558
รายงานสรุปผลการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งตั้งแต่บ้านหน้าโกฏิถึงปลายแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะที่ ๒
    จัดประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐–๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ อาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติเพื่อพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
 • ดาวน์โหลด รายงานสรุปผลการประชุม
 • ผู้ประสานงานโครงการ : คุณนวลรัตน์ พรหมสมัย  โทรศัพท์ ๐๒-๙๔๒-๘๔๑๐ โทรสาร. ๐๒-๙๔๒-๘๔๑๐  ต่อ ๑๑๑
 • สอบถามข้อมูลได้ที่ : คุณบัลลังก์ เมี่ยงบัว ฝ่ายวิศวกรรม กรมเจ้าท่า โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒-๒๓๔-๓๕๙๓
อัพเดต 20 พฤษภาคม 2558
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการประกวด "กิจกรรมประกวดอาคารปลอดขยะ และสำนักงานปลอดขยะ" ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤษภาคม ๕๘
     ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน (ที่ปรึกษา)  ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร โครงการศึกษาและจัดทำแผนมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการขยะเป็นการจัดการทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • เอกสารประกอบการสมัคร  : รายละเอียดของกิจกรรม, ใบสมัคร, แผ่นพับประชาสัมพันธ์
 • ผู้ประสานงาน : นางสาวสุพิชญา สุขทัศน์ โทร ๐๒-๙๔๒-๘๔๑๐  ต่อ ๑๑๔  โทรสาร ๐๒-๙๔๒-๘๔๑๐  ต่อ ๑๐๑
 • ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ได้ที่ ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่อยู่ อาคาร RDIPT เลขที่ ๕๐ ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐


อัพเดต 16 เมษายน 2558
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบกาจัดสิ่งปฏิกูลเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ
        เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น.ณ ได้มีการประชุมสรุปรับฟังความคิดเห็นของโครงการ ฯ ณ อาคารเอนกประสงค์ ๑ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
 • ดาวน์โหลดสรุปผล : คลิกที่นี่
 • ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวอรอุมา พรหมมินทร์ E-mail : aornalisa[@]gmail.com
 • มือถือ ๐๘๑-๕๕๑-๔๑๕๗ โทรสาร : ๐๒-๙๔๒-๘๔๑๐ ต่อ ๑๑๑ ,๑๑๙
พิธีมอบใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวและแถลงผลสำเร็จ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘"
    โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นโรงงานสีเขียว จังหวัดปทุมธานี (โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน) วันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ โรงแรม บางกอก กอล์ฟ สปา รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี สอบถาม Tel. 02-942-8410 Ext.109
อัพเดต ๑๔ พฤษภาคม 2558
ขอเชิญเข้าประชุมการจัดทำแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดปทุมธานี เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ครั้งที่ ๑"
    สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปทุมธานี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน ประจำปี ๒๕๕๘
ในวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐-๐๗.๐๐ น.  ณ ห้องเอเวอร์กรีน ชั้น ๕ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
 • สอบถามผู้ประสานงานโครงการ : คุณอรอุมา พรหมมินทร์ โทร. ๐๒-๙๔๒-๘๔๑๐ ต่อ ๑๑๕  มือถือ ๐๘๑-๕๕๑-๔๑๕๗, ๐๙๙-๖๗๕-๑๗๐๗
 • E-mail: aornalisa@gmail.com
เอกสารประกอบการประชุม
 1. กำหนดการประชุมและแผนที่
 2. แบบตอบรับการประชุม
 3. รายละเอียดโครงการ
 4. ขอบเขตโครงการ
 5. ใบประกาศโครงการ

อัพเดต 16 กรกฏาคม 2558
ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการส่งเสริมการกำจัดขยะชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
    "การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จังหวัดปทุมธานี
เอกสารประกอบการประชุม:
    1.ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ คลิกที่นี่
    2.รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่
    3.กำหนดการประชุม คลิกที่นี่
    4.ข้อมูลการจัดการขยะ คลิกที่นี่
    5.แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม คลิกที่นี่
    6.แผนงานการจัดประชุม (65 อปท.) คลิกที่นี่
สอบถาม :คุณอรอุมา พรหมมินทร์ โทรศัพท์ ๐๒-๙๔๒-๘๔๑๐ ต่อ ๑๑๕  มือถือ ๐๘๑-๕๕๑-๔๑๕๗, ๐๙๙-๖๗๕-๑๗๐๗
E-mail : aornalisa@gmail.com
อัพเดต 20 สิงหาคม 2558
ขอเชิญเข้าประชุมการจัดทำแผนแม่บท ครั้งที่ ๒ “การระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของจังหวัดปทุมธานี”
    สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปทุมธานี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน ประจำปี ๒๕๕๘
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐-๐๗.๐๐ น.  ณ ห้องอารียา ชั้น ๕ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
    สอบถามผู้ประสานงานโครงการ : คุณอรอุมา พรหมมินทร์ โทร. ๐๒-๙๔๒-๘๔๑๐ ต่อ ๑๑๕  มือถือ ๐๘๑-๕๕๑-๔๑๕๗,
    ๐๙๙-๖๗๕-๑๗๐๗ E-mail: aornalisa@gmail.com
เอกสารประกอบการประชุม
    ๑.กำหนดการประชุมและแผนที่  คลิกที่นี่
    ๒. แบบตอบรับการประชุม  คลิกที่นี่
    ๓.รายละเอียดโครงการ  คลิกที่นี่
    ๔.ใบประกาศโครงการ  คลิกที่นี่
    ๕.ร่างแผนแม่บท (อย่างย่อ)  คลิกที่นี่
อัพเดต 9 ตุลาคม 2558
อัพเดต 21 กันยายน 2558
รายงานสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘) เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) จำนวน ๖๕ ครั้ง “โครงการส่งเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘” จ.ปทุมธานี
1. อบต คลองสาม
2. อบต คลองสี่
3. อบต คลองห้า
4. อบต คลองหก
5. อบต คลองเจ็ด
6. อบต.หนองเสือ
7. อบต.บึงกาสาม
8. อบต.บึงชำอ้อ
9. อบต.บึงบอน
10. อบต.นพรัตน์
11. อบต.ศาลาครุ
12. อบต.หนองสามวัง
13. อบต.บึงคอไห
14. เทศบาลเมืองคลองหลง
15. เทศบาลตำบลลำไทร
16. เทศบาลเมืองท่าโขลง
17. อบต.ลาดหลุมแก้ว
18. อบต.หน้าไม้
19. ทต.คลองพระอุดม
20. ทต.หลักหก
21. ทต.ลำลูกกา
22. อบต.บ่อเงิน
23. อบต.บ้านใหม่
24. อบต.สวนพริกไทย
25. อบต.บางพูด
ขอเชิญระดมความคิดเห็น (ครั้งที่ 3) ร่างแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของจังหวัดปทุมธานี”
    สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปทุมธานี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน ประจำปี ๒๕๕๘
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐-๐๗.๐๐ น.  ณ ห้องเอเวอร์กรีน ชั้น ๕ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
 •     สอบถามผู้ประสานงานโครงการ : คุณอรอุมา พรหมมินทร์ โทร. ๐๒-๙๔๒-๘๔๑๐ ต่อ ๑๑๕  มือถือ ๐๘๑-๕๕๑-๔๑๕๗, ๐๙๙-๖๗๕-๑๗๐๗
 •        E-mail: aornalisa@gmail.com
เอกสารประกอบการประชุม
28 ธันวาคม 2558
CopyRight 2004-2019 @ ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ www.eeec.eng.ku.ac.th
e-mail : fengkaw@ku.ac.th , Support IE , Firefox, Crome
Design by www.debut.in.th