ประวัติของศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
The Energy and Environmental Engineering Center  [EEEC]
รองศาสตราจารย์ เกียรติไกร  อายุวัฒน์  
หัวหน้าศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม  บางเขน
คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นโยบายและความมุ่งมั่น
    ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นหน่วยงานหนึ่งของประเทศที่จะดำเนินการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนเผยแพร่เทคโนโลยีทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวบรวมคณาจารย์ที่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องนี้ไว้ด้วยกัน อันจะนำไปสู่การทำให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศทางวิชาการและก้าวเข้าสู่ความเป็นนานาชาติ ทั้งยังช่วยเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมให้มีการใช้พลังงานอย่างถูกต้องและถูกวิธี ซึ่งเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีได้ อันจะส่งผลถึงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยส่วนรวม และความอยู่ดีกินดีในสังคม

วัตถุประสงค์
    1.เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานบริการวิชาการและวิจัย ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  โดยเน้นถึงการจัดการพลังงานทดแทน  การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้จากภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  การดำเนินงานตรวจสอบและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
    2.เป็นหน่วยงานให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบ การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นแหล่งรองรับนิสิต นักศึกษาเข้ามาฝึกปฏิบัติงาน  หรือร่วมวิจัยประกอบวิทยานิพนธ์  และเผยแพร่ข้อมูล ถ่ายทอด เทคโนโลยีเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม
    3.เป็นหน่วยงานที่รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อมแก่นิสิต นักศึกษาในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอื่นๆ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
    4.เป็นหน่วยงานที่ประสานความร่วมมือทางวิทยาการ ความรู้จากคณาจารย์ บุคลากร จากหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการบริการวิชาการและวิจัยด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์กับสังคมร่วมกันในนามของมหาวิทยาลัย

    ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2534 ให้จัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในและประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2534 โดยมีสำนักงานชั่วคราวตั้งอยู่ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน ต่อมาในปี 2541 ศูนย์ฯ ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมขึ้น ณ  วิทยาเขตกำแพงแสน จึงทำให้ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีสำนักงานตั้งอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั้ง 2 วิทยาเขตคือวิทยาเขตบางเขนและวิทยาเขตกำแพงแสน ทำให้การดำเนินงานของศูนย์ฯ เป็นไปในลักษณะร่วมกันภายใต้วัตถุประสงค์หลักคือ
1. ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
2.ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบการผลิตเครื่องมืออุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
3. รวบรวม เผยแพร่ข้อมูล และถ่ายทอดเทคโนโลยีในด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
    ในปี พ.ศ. 2547 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  ในการประชุมครั้งที่  4/2546   เมื่อวันที่ 21 เมษายน  2546  ให้ปรับสถานภาพและยกฐานะของคณะวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน โดยแยกส่วนการบริหารออกจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ทั้งนี้ เพื่อความเบ็ดเสร็จในการบริหารงานภายในของแต่ละวิทยาเขต    ดังนั้น ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์  จึงจำเป็นต้องแยกส่วนการบริหารของศูนย์ฯ  ออกเป็น 2 วิทยาเขตเช่นกัน โดยศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานละสิ่งแวดล้อม  วิทยาเขตกำแพงแสน มีขอบเขตและภาระงานหลักคือ การดำเนินงานวิจัยโครงการจัดตั้งโรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากแก๊สหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยกำแพงแสน รวมถึงการดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์หลักเดิม ในส่วนของศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม  วิทยาเขตบางเขน นั้น ได้ถูกจัดตั้งภายใต้ชื่อหน่วยงานใหม่คือ  "ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม  บางเขน"  โดยได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในการประชุมครั้งที่ 11/2547  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2547  ให้จัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในและประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 24  พฤศจิกายน 2547    มีสถานะเทียบเท่าภาควิชา  ประกอบด้วย 3 งาน ได้แก่ งานบริหาร งานทั่วไป  งานบริการวิชาการและวิจัยและงานเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี
การบริการ
    ศูนย์เป็นแหล่งรวบรวมอาจารย์ที่เชี่ยวชาญและสนใจเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรบุคคลและเครื่องมือ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับด้านการวิจัย การทดสอบพลังงานและสิ่งแวดล้อม และให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องต่างๆ แก่หน่วยงานและบริษัทเอกชนทั่วไป เช่น
    1. ร่วมมือและให้บริการแก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ในการดำเ้นินการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
    2. ศึกษาและวิจัยความเป็นไปได้ของการวิจัยด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    3. จัดสัมมนา และหรือฝึกอบรมเรื่องที่เกี่ยวกับวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
บริการของศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม  บางเขน
       ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน เป็นหน่วยงานที่รวบรวมคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ ที่มากด้วยประสพการณ์   ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งคอยให้คำปรึกษาและตอบสนองความต้องการด้านวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอชน รวมถึงประชาชนทั่วไป  นอกจาก นี้ยังเป็นแหล่งรวบรวมเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมสำหรับใช้สนับสนุนการดำเนินงานบริการวิชาการและงานวิจัยอีกด้วย   การบริการของศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีดังนี้
1 .ร่วมมือและให้บริการแก่หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ในการดำเนินการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
2. ศึกษาและวิจัยความเป็นไปได้ของการวิจัยด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. จัดสัมมนาและ/หรือฝึกอบรมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
คลิกที่นี่ เพื่อดูผลงานเรา (2535 -2551)  หากต้องการดูเพิ่ม กรุณาติดต่อที่ศูนย์ฯ
CopyRight 2004-2019 @ ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ www.eeec.eng.ku.ac.th
e-mail : fengkaw@ku.ac.th , Support IE , Firefox, Crome
Design by www.debut.in.th